Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 02/TCT Vv xây dựng phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 07-12-2021
2 38/BC-TTCH Tình hình phòng chống dịch bệnh covid- 19 trên địa bàn huyện Ba Tơ (tính đến 15 giờ 30 ngày 11/10/2021) 11-10-2021
3 34/BC-TTCH Tình hình phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện Ba Tơ (Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 07/10/2021) 07-10-2021
4 33/BC-TTCH Tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Ba Tơ (Tính đến 15 giờ 00 ngày 06/10/2021) 06-10-2021
5 32/BC-TTCH Tình hình phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện Ba Tơ (Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 05/10/2021) 05-10-2021
6 07/TB-TTCH Thông báo biển số xe ô tô của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ba Tơ 13-09-2021
7 01/QĐ-TTCH Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ba Tơ 01-09-2021
8 984/UBND V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 05-07-2021
9 922/UBND V/v khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 27-06-2021
10 856/UBND V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới 20-06-2021
11 624/UBND Vv tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 11-05-2021
12 594/UBND V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 07-05-2021
13 584/UBND Vv tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện 04-05-2021
14 578/UBND Vv thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 03-05-2021
15 577/UBND Vv tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 02-05-2021
16 572/UBND Vv tăng cường các biện pháp chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 30-04-2021
17 321/UBND Vv thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19 trong các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 15-03-2021
18 222/UBND V/v kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch đến huyện Ba Tơ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 23-02-2021
19 199/UBND Vv quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện 09-02-2021
20 199/UBND Vv quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện 09-02-2021
21 196/UBND Vv phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid tại các cơ sở tín ngưỡng 09-02-2021
22 181/UBND V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 05-02-2021
23 159/UBND Vv khẩn trương thành lập chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Ba Ngạc 02-02-2021
24 141/UBND Vv khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện 30-01-2021
25 137/UBND Vv khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện 29-01-2021
26 1216/UBND Vv thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 26-08-2020
27 307/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 18-08-2020
28 1134/UBND Vv triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Ba Tơ 08-08-2020
29 1121/UBND Vv thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 07-08-2020
30 1103/UBND Vv tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện 05-08-2020