Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2636/UBND V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 20-11-2023
2 2575/UBND V/v cử người tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản công 14-11-2023
3 505/BC-UBND Kết quả thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý Tài sản công 14-11-2023
4 502/BC-UBND Kết quả kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND Ba Tơ 13-11-2023
5 2533/UBND Vv tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 10-11-2023
6 2429/UBND V/v nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh 27-10-2023
7 2368/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Văn Doi; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Dự án Thủy điện Ba Vì; Hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 09-10-2023
8 2365/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Văn Ru; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Dự án Thủy điện Ba Vì; Hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 09-10-2023
9 370/BC-UBND Thông tin đấu giá tài sản năm 2023 24-08-2023
10 1728/QĐ-UBND Về việc xin mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu bậc mầm non, giáo dục phổ thông năm 2023 03-08-2023
11 1733/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 03-08-2023
12 605/UBND Vv tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Ba Tơ 30-03-2023
13 499/UBND V/v tiếp tục đề xuất phương án xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc dự án Giảm nghèo Khu vực Tây nguyên huyện 20-03-2023
14 393/QĐ-UBND Về việc thanh lý Nhà để xe và Nhà vệ sinh thuộc Trường Phổ thông DTNT THCS Ba Tơ 28-02-2023
15 4711/QĐ-UBND Về việc điều chuyển tài sản của Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp WB3 cho Văn phòng huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quản lý, sử dụng 31-12-2022
16 2806/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Văn Ngãi; địa chỉ: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ; công trình: Cấp điện xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ thuộc dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2013-2020 29-11-2022
17 2862/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Thị Tam; địa chỉ: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ; công trình: Cấp điện xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ thuộc dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2013-2020 21-09-2022
18 1503/UBND V/v xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 04-08-2022
19 1256/UBND Vv đề nghị kiểm tra Cửa hàng thương mại Ba Tơ để thực hiện thanh lý 05-07-2022
20 1246/UBND Vv đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2022 30-06-2022
21 1180/UBND Vv đề nghị kiểm tra, đánh giá hiện trạng xe ô tô để thực hiện thanh lý 24-06-2022
22 810/UBND Vv ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 06-05-2022
23 342/UBND V/v đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 03-03-2022
24 317/UBND Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và công khai tài sản công (lần 2) 25-02-2022
25 34/KH-UBND Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 22-02-2022
26 1753/UBND V/v bổ sung thông tin xe ô tô thuộc diện dôi dư sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại 14-10-2021
27 1160/UBND V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 29-07-2021
28 2420/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Ba Tơ 15-07-2021
29 2416/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Tiểu học Ba Vì 15-07-2021
30 2418/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Trang 15-07-2021