Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1625/QĐ-UBND Về việc thanh lý Nhà Văn hóa thôn Đồng Vào, xã Ba Bích 06-06-2024
2 1191/UBND V/v chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công 04-06-2024
3 159/BC-UBND Kết quả tổ chức bán đấu giá tài sản năm 2023 22-04-2024
4 364/UBND V/v bổ sung biểu mẫu báo cáo tài sản công 29-02-2024
5 40/BC-UBND Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 trên địa bàn huyện Ba Tơ 29-01-2024
6 27/BC-UBND Kết quả tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023 22-01-2024
7 470/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ ngân sách tỉnh thực hiện công trình cấp nước sạch nông thôn 22-12-2023
8 2797/UBND vv bổ sung thông tin các cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện 08-12-2023
9 2636/UBND V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 20-11-2023
10 2575/UBND V/v cử người tham gia tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản công 14-11-2023
11 505/BC-UBND Kết quả thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý Tài sản công 14-11-2023
12 502/BC-UBND Kết quả kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND Ba Tơ 13-11-2023
13 2533/UBND Vv tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 10-11-2023
14 2429/UBND V/v nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch vốn năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh 27-10-2023
15 2368/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Văn Doi; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Dự án Thủy điện Ba Vì; Hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 09-10-2023
16 2365/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Văn Ru; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Dự án Thủy điện Ba Vì; Hạng mục: Lòng hồ; địa điểm: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 09-10-2023
17 370/BC-UBND Thông tin đấu giá tài sản năm 2023 24-08-2023
18 131/TB-VP Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý 21 xe mô tô của Văn phòng HĐND&UBND huyện Ba Tơ 08-08-2023
19 1728/QĐ-UBND Về việc xin mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu bậc mầm non, giáo dục phổ thông năm 2023 03-08-2023
20 1733/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 03-08-2023
21 605/UBND Vv tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Ba Tơ 30-03-2023
22 499/UBND V/v tiếp tục đề xuất phương án xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc dự án Giảm nghèo Khu vực Tây nguyên huyện 20-03-2023
23 393/QĐ-UBND Về việc thanh lý Nhà để xe và Nhà vệ sinh thuộc Trường Phổ thông DTNT THCS Ba Tơ 28-02-2023
24 4711/QĐ-UBND Về việc điều chuyển tài sản của Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp WB3 cho Văn phòng huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quản lý, sử dụng 31-12-2022
25 2806/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Văn Ngãi; địa chỉ: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ; công trình: Cấp điện xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ thuộc dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2013-2020 29-11-2022
26 2862/QĐ-UBND Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông (bà) Phạm Thị Tam; địa chỉ: Xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ; công trình: Cấp điện xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ thuộc dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2013-2020 21-09-2022
27 1503/UBND V/v xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 04-08-2022
28 1256/UBND Vv đề nghị kiểm tra Cửa hàng thương mại Ba Tơ để thực hiện thanh lý 05-07-2022
29 1246/UBND Vv đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (đợt 2) năm 2022 30-06-2022
30 1180/UBND Vv đề nghị kiểm tra, đánh giá hiện trạng xe ô tô để thực hiện thanh lý 24-06-2022