Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 519/UBND V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Ba Tơ 22-03-2024
2 03/QĐ-UBND Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ba Tơ 15-01-2024
3 1905/UBND Vv triển khai thực hiện Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Tơ 25-08-2023
4 42/QĐ-UBND Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Tơ 16-01-2023
5 50/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án Ðiều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung 12-01-2023
6 1568/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Tơ 31-12-2022
7 Báocáo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Tơ 23-12-2022
8 Bảnđồ Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ba Tơ 22-12-2022
9 1316/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Tơ 23-11-2022
10 1316/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Tơ 23-11-2022
11 891/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Tơ 12-08-2022
12 1454/UBND Vv triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ba Tơ 28-07-2022
13 463/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Ba Tơ 17-05-2022
14 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đát năm 2022 của huyện Ba Tơ 25-01-2022
15 1381/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ba Tơ 31-12-2021
16 1313/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung các công trình, dự án xin tiếp tục thực hiện vào Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2021 huyện Ba Tơ 30-12-2021
17 942/QĐ-UBND Công bố công khai Công trình, dự án xin tiếp tục thực hiện vào sử dụng đất năm 2021 của huyện Ba Tơ 30-12-2021
18 150212/CV-Cty Vv phối hợp đăng tải thông báo đấu giá theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND huyện Ba Tơ Về việc duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 15-12-2021
19 150112/TBĐG Thông báo niêm yết đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất đối với đất ở đô thị (ODT) thuộc thửa đất số 104, tờ bản đồ địa chính số 12, địa chỉ đất tại: Thị Trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 15-12-2021
20 Bảnđồ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 13-10-2021
21 Báocáo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 13-10-2021
22 418/TTr-TNMT Về việc đề nghị công bố, cồng khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 24-09-2021
23 698/QĐ-UBND Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 24-09-2021
24 823/QĐ-UBND Về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 10-09-2021
25 4222/TTr-STNMT Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 07-09-2021
26 141/TTr-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 01-09-2021
27 141/TTr-UBND Phụ biểu kem theo Tờ trình số 141/TTr-UBND của UBND huyện về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 01-09-2021
28 62/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ 30-08-2021
29 DanhMục Danh mục công trình, Dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ba Tơ 21-07-2021
30 116/TTr-UBND Về việc tham gia, cho ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ, giai đoạn 2021-2030 21-07-2021