Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 138/TB-UBND Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã 17-05-2023
2 108/TB-UBND Về việc tuyển dụng công chức xã chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự 07-04-2023
3 106/TB-UBND Về việc tuyển dụng công chức xã chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự 05-04-2023