Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 15/BC-NN&PTNT Giải trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 05-03-2024
2 01/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05-03-2024
3 Chươngtrình,Nộidung Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 05-03-2024
4 63/BC-PDT Giải trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021-2025 05-03-2024
5 Dựthảolần2 Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021-2025 05-03-2024
6 Dựthảolần2 Nghị quyết về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 05-03-2024
7 Dựthảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 05-03-2024
8 Dựthảolần2 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế hoạt động của HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ba Tơ 05-03-2024
9 Dựthảolần2 Về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 04-03-2024
10 03/TTr-HĐND Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Ba Tơ 01-03-2024
11 01/QĐ-HĐND Triệu tập Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-02-2024
12 02/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Kế hoạch Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021-2025 23-02-2024
13 01/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện theo Khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019 23-02-2024
14 03/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 23-02-2024
15 16/TTr-UBND Về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện theo Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 20-02-2024
16 34/BC-TP Kết quả thẩm định Dự thảo Nghị quyết Về việc giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện theo Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 20-02-2024
17 17/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 20-02-2024
18 14/TTr-UBND Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh 19-02-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1169

Tổng số lượt xem: 4334412