Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 55/BC-HĐND Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, kèm theo Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện 30-08-2023
2 56/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, kèm theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 23/8/23023 của UBND huyện 30-08-2023
3 57/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang, kèm theo Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện 30-08-2023
4 Dựthảolần2 Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương 30-08-2023
5 Dựthảolần2 Về chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang 30-08-2023
6 Dựthảolần2 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 30-08-2023
7 115/TTr-UBND Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối xã Ba Trang; Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu ngân sách huyện và nguồn ngân sách huyện 29-08-2023
8 114/TTr-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 29-08-2023
9 Dựthảo Kế hoạch: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 25-08-2023
10 108/TTr-UBND Về việc đề nghị bổ sung nội dung trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 12 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23-08-2023
11 109/TTr-UBND Về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 của dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 23-08-2023
12 96/2023/QH15 Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân huyện bầu, hoặc phê chuẩn 23-06-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1225

Tổng số lượt xem: 4337826