Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Chươngtrình Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (lúc 13h30 phút, ngày 24/4/2023) 24-04-2023
2 84/BC-PDT Giải trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 1, dự án 2, dự án 4, dự án 5, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 24-04-2023
3 42/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ kèm theo Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện 19-04-2023
4 41/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 1, dự án 2, dự án 4, dự án 5, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025, kèm theo Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện 19-04-2023
5 43/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 19-04-2023
6 46/TTr-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của dự án 1, dự án 2, dự án 4, dự án 5, dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 14-04-2023
7 47/TTr-UBND Về việc kế hoạch vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 14-04-2023
8 43/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 13-04-2023
9 39/TTr-UBND Về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ nhiệm kỳ 2021-2026 12-04-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 330

Tổng số lượt xem: 4334548