Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 72/HĐND Về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 13-09-2022
2 71/HĐND V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 12-09-2022
3 02/KH-ĐGS Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và đất công ích từ năm 2016 - 2021 12-09-2022
4 09/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 09-09-2022
5 26/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia năm 2022 tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 kèm theo Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện 22-08-2022
6 27/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vôn: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh kèm theo Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày của UBND huyện 22-08-2022
7 28/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện kèm theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện 22-08-2022
8 29/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác kèm theo Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện 22-08-2022
9 30/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác kèm theo Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 15/8/2022 của UBND huyện 22-08-2022
10 38/GM-HĐND Tổ chức chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 16-08-2022
11 127/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác 15-08-2022
12 128/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác 15-08-2022
13 122/TTr-UBND Về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 10-08-2022
14 118/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 09-08-2022
15 120/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết về giao chi tiết Kê hoạch đầu tư công năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh 09-08-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1082

Tổng số lượt xem: 4334437