Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Dựthảolần2 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2) 14-06-2024
2 05/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03: Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
3 09/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối, xã Ba Trang, kèm theo Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 06/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
4 07/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 một số danh mục công trình của dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện kem theo Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
5 06/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 2), kèm theo Tờ trình số: 73/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
6 Dựthảolần2 Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ 14-06-2024
7 Dựthảolần2 Dự thảo nghị quyết Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03 xã Ba Liên, Ba điền, Ba Vì 14-06-2024
8 08/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN huyện Ba Tơ, kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
9 29/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) 12-06-2024
10 06/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 17 (Chuyên đề), HĐND huyện Ba Tơ khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 11-06-2024
11 72/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03 xã: Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện 11-06-2024
12 73/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 2) 11-06-2024
13 69/TTr-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 một số danh mục công trình của dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện 07-06-2024
14 70/TTr-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN 07-06-2024
15 66/TTr-UBND Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối, xã Ba Trang 06-06-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2095

Tổng số lượt xem: 4469851