Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Chươngtrình Dự kiến Chương trình (Kỳ họp thứ 14 - Từ ngày 14/12//2023 đến 15/12/2023) 13-12-2023
2 39/BC-HĐND Kết quả giảm sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2021-2022 12-12-2023
3 41/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao số lượng người làm việc trong Hội Chữ thập đỏ và các hội đặc thù huyện Ba Tơ năm 2023 12-12-2023
4 40/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 12-12-2023
5 Dưthảolần2 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 12-12-2023
6 589/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 12-12-2023
7 82/BC-HĐND Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) 11-12-2023
8 64/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 08-12-2023
9 67/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 08-12-2023
10 68/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 08-12-2023
11 66/BC-HĐND Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025, kèm theo Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện 08-12-2023
12 65/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024, kèm theo Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện 08-12-2023
13 63/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và Dự tảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 08-12-2023
14 80/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 08-12-2023
15 575/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ với đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 07-12-2023
16 33/TTr-HĐND Về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 06-12-2023
17 392/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 05-12-2023
18 77/GM-UBND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), để thảo luận đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 04-12-2023
19 48/TB-HĐND Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 (thời gian: từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2023) 30-11-2023
20 119/NQ-HĐND Miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026 30-11-2023
21 62/BC-ĐGS Kết quả giám sát việc triển khai thực hiện mô hình khuyến nông thuộc các chương trình, dự án trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2021 30-11-2023
22 550/BC-UBND Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 (Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 24/11/2023) 29-11-2023
23 3370/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức ông (bà) Phạm Thị Hìa 28-11-2023
24 546/BC-UBND Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 28-11-2023
25 547/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 28-11-2023
26 182/TTr-UBND Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2024 24-11-2023
27 532/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 24-11-2023
28 533/BC-UBND Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 24-11-2023
29 535/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 24-11-2023
30 680/BC-VKS Công tác kiểm sát năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ, tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện, khóa XII 24-11-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2158

Tổng số lượt xem: 4469935