Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 27/KH-UBND Thảo luân Tổ đại biểu HĐND huyện tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-11-2023
2 187/TTr-UBND Về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu (5), Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 28-11-2023
3 31/TTr-HĐND Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 27-11-2023
4 32/TTr-HĐND Về số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 27-11-2023
5 Dựthảolần2 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh 27-11-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1926

Tổng số lượt xem: 4474014