Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 27/KH-UBND Thảo luân Tổ đại biểu HĐND huyện tại phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-11-2023
2 187/TTr-UBND Về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu (5), Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 28-11-2023
3 31/TTr-HĐND Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 27-11-2023
4 32/TTr-HĐND Về số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu tại Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 27-11-2023
5 Dựthảolần2 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh 27-11-2023
6 Dựthảolần2 Về việc bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ ngân sách tỉnh thực hiện công trình cấp nước sạch nông thôn 27-11-2023
7 59/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 thuộc Chương tình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh, kèm theo Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện 27-11-2023
8 60/BC-HDND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết điều chỉnh thời gian về đích nông thôn mới theo chỉ tiêu Nghị quyết số 96/NQ- HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 27-11-2023
9 61/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ ngân sách tỉnh thực hiện công trình cấp nước sách nông thôn 27-11-2023
10 Dựthảolần2 Về việc đề nghị điều chỉnh thời gian về đích nông thôn mới theo chỉ tiêu Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 27-11-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2046

Tổng số lượt xem: 4469841