Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 39/TB-HĐND Kết luận giám sát việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN xã, thị trấn và Quy chế làm việc của UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 12-07-2023
2 54/BC-HĐND Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện đầu tư các công trình khẩn cấp trên địa bàn huyện Ba Tơ trong 2 năm (2020-2021) 12-07-2023
3 61/BC-HĐND Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII (kỳ họp cuối năm 2022) 11-07-2023
4 Dựthảolần2 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 11-07-2023
5 Dựthảolần2 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022 11-07-2023
6 307/BC-UBND Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 11-07-2023
7 304/BC-UBND Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2022 11-07-2023
8 31/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
9 27/TTr-HĐND Về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-07-2023
10 46/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
11 45/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
12 47/BC-HĐND Thẩm tra quyết toán ngân sách huyện năm 2022 10-07-2023
13 48/BC-HĐND Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn tăng thu thuộc ngân sách tỉnh năm 2022 và đối ứng ngân sách huyện, kèm theo Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 03/7/2023 của UBND huyện 10-07-2023
14 49/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện; kèm theo Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện 10-07-2023
15 50/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thống nhất danh mục đầu tư công năm 2023 của dự án 2 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, kèm theo Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện 10-07-2023
16 1459/UBND Vv đính chính một số nội dung tại Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022 10-07-2023
17 51/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn tăng thu thuộc ngân sách tỉnh năm 2022, kèm theo Tờ trình số: 82/TTr-UBND ngày 03/7/2023 của UBND huyện 10-07-2023
18 52/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 (điều chỉnh cơ cấu vốn giữa nguồn phân cấp và thu sử dụng đất của một số dự án chi tiết), kèm theo Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 20/6/2023 của UBND huyện 10-07-2023
19 53/BC-HĐND Thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
20 83/TTr-UBND Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện 04-07-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3030

Tổng số lượt xem: 4488348