Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 39/TB-HĐND Kết luận giám sát việc xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của HĐND; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN xã, thị trấn và Quy chế làm việc của UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 12-07-2023
2 54/BC-HĐND Kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện đầu tư các công trình khẩn cấp trên địa bàn huyện Ba Tơ trong 2 năm (2020-2021) 12-07-2023
3 61/BC-HĐND Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII (kỳ họp cuối năm 2022) 11-07-2023
4 Dựthảolần2 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 11-07-2023
5 Dựthảolần2 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022 11-07-2023
6 307/BC-UBND Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 11-07-2023
7 304/BC-UBND Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kết luận của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện năm 2022 11-07-2023
8 31/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thi hành pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023
9 27/TTr-HĐND Về việc ban hành Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2024 của HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-07-2023
10 46/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 10-07-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1194

Tổng số lượt xem: 4488325