Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3,135,285
Đang trực tuyến: 65
 
Văn học nghệ thuật >> Hồi ký
(Đăng lúc: 17/12/2018 08:02:22 PM)
74 NĂM QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN - BẢN HÙNG CA LỊCH SỬ

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22.12.1944-22.12.2018) VÀ 29 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN ( 22.12.1989-22.12.2018)

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tràn đầy niềm phấn khởi Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944/22-12-2018), 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường lịch sử 74 năm hào hùng, rực rỡ chiến công với niềm tự hào sâu sắc về QĐND Việt Nam anh hùng - Quân đội cách mạng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu.

Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong suốt 74 năm qua, Quân đội ta xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng. Chặng đường 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, chiến thắng của QĐND thực sự là bản hùng ca lịch sử.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàng thử thách, hy sinh, vừa xây dựng, vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, “càng đánh, càng mạnh, càng thắng lớn”, lập nên những chiến công oanh liệt mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc. Gắn liền với sự nghiệp cách mạng, Quân đội ta đã cùng toàn dân làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại; đánh bại những quân đội nhà nghề sừng sỏ nhất của chủ nghĩa đế quốc qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và CNXH. Sau ngày đất nước thống nhất, QĐND tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả; đánh thắng chiến tranh xâm lược biên giới ở hai đầu đất nước; làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, đồng thời tích cực tham gia xây dựng đất nước.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục. Những thắng lợi vĩ đại của Quân đội ta, dân tộc ta phản ảnh đúng quy luật lịch sử, quy luật chiến tranh- “mạnh thắng, yếu thua”. Những chiến công chói lọi: Điện Biên Phủ (1954), “Điện Biên Phủ trên không” (năm 1972), Tổng tiến công Chiến lược mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh là sự tiếp nối tất yếu của chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa- những mốc son vàng trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Bản hùng ca lịch sử của Quân đội ta, dân tộc ta cũng là khúc khải hoàn ca của thời đại, của nhân loại, của nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới, của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc ở khắp năm châu trong thế kỷ XX.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường; tác động nhiều chiều đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta càng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tăng cường đoàn kết thống nhất, tận dụng thời cơ và chuyển hóa thách thức thành vận hội trong hội nhập quốc tế để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đưa nước ta phát triển, vững bước đi lên CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt, chúng ta phải tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nội lực với ngoại lực, kết hợp chặt chẽ với các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở đó, không ngừng nâng cao thế và lực của đất nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân phải nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; quán triệt chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ …và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp...Trong thời gian tới Quân đội cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, tạo bước phát triển mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; chú trọng xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, các khâu đột phá, làm chủ và khai thác tốt tính năng vũ khí, trang bị kỹ thuật được biên chế...Đó là cơ sở đảm bảo cho QĐND hoàn thành tốt chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, QĐND phải nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời ứng phó hiệu quả mọi tình huống trên biển, trên không và trong nội địa, kiên quyết không để xảy ra bất ngờ về chiến lược. Đồng thời QĐND phải tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, huyện ngày càng vững chắc. QĐND phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an nhân dân và các lực lượng khác chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội và công an của chúng; bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực phấn đấu giành những thành tích mới, chiến công mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối bản hùng ca lịch sử của QĐND Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới./.

                                                                                    Đoàn Văn Tám (Ban CHQS huyện Ba Tơ)

 

 

 

 

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273