Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,715,839
Đang trực tuyến: 80
 
Tin hoạt động >> Tin từ Huyện ủy - HĐND&UBND
(Đăng lúc: 15/12/2017 10:52:27 AM)
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày, 7/12 Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung Triết, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo các cơ quan hành chính – sự nghiệp thuộc UBND huyện, đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

Trong năm 2017, thực hiện Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2017, trên cơ sở Quyết định, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2017 trên địa bàn huyện, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, địa phương thực hiện cải cách hành chính theo giai đoạn và từng năm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhằm cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương để làm cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo, trong năm 2017 việc ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện kịp thời nhằm thể chế hóa các văn bản của cơ quan cấp trên, Nghị quyết của HĐND cùng cấp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đã thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản đến Sở Tư pháp để theo dõi, kiểm tra và đăng Công báo tỉnh theo quy định. Trong năm đã ban hành 02 Quyết định Quy phạm pháp luật trình HĐND huyện xem xét và ban hành 04 Nghị quyết; công tác cải cách thủ tục hành chính cũng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và công dân biết thực hiện và giám sát; công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được duy trì thực hiện thường xuyên, qua đó Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động được nâng lên rõ rệt; công tác cải cách tài chính công cũng được quan tâm chú trọng đến nay đã có 13/13 đơn vị trực thuộc UBND huyện đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đạt 100% và có 47/62 đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hầu hết các cơ quan, đơn vị điều tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Công tác hiện đại hóa nền hành chính về ứng dụng công nghệ thông tin, hiện tại Ủy ban nhân dân huyện đã cung cấp 33 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2; 06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, qua triển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện và ở 20 xã, thị trấn  đã đi vào hoạt động ổn định, đã giải quyết được thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân được thuận lợi, 100% thủ tục hành chính được cấp có thẩm quyền công bố đi vào thực hiện theo cơ chế một cửa.

Đ/c Trương Công Lập, Trưởng phòng Nội vụ huyện báo cáo sơ kết công tác cải cách hành chính năm 2017

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện còn tồn tại, hạn chế cụ thể như: công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính thực hiện chưa thường xuyên, công tác tuyên truyền chưa phù hợp với từng đặc điểm riêng của mỗi địa phương; một số thủ trưởng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc triển và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát chưa được kịp thời; chất lượng báo cáo chưa đảm bảo yêu cầu đề ra, còn mang tính hình thức; một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị và UBND các xã thực hiện chưa nghiêm; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Trên cơ sở kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế tồn tại; tại Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tậm đó là: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý biên chế và tinh giảm biên chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chế độ công vụ công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành.

Đ/c Trần Trung Triết, chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Trung Triết, chủ tịch UBND huyện yều cầu: Phòng Nội vụ huyện tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính ngay từ đầu năm 2018 theo yêu cầu của UBND tỉnh và tổ chức triển khai quán triệt nội dung kế hoạch trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát; yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn của huyện tập trung nghiên cứu thực hiện đúng qui trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, tập trung rà soát lại các thủ tục hành chính còn thiếu sót, rờm rà để kịp thời chấn chỉnh nhằm đảm bảo đúng yêu đề ra, tập trung sắp xếp lại bộ máy cấp mình quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, nêu cao tinh thần và thái độ phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân; nghiêm túc chấp hành Quyết định số 20 và Chỉ thị số 31 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh Ủy Quảng Ngãi.

Cũng tại Hội nghị UBND huyện đã có Quyết định khen thưởng cho 3 tập thể gồm: Công an huyện, UBND thị trấn Ba Tơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện và 4 cá nhân gồm: Bà Đinh Thị Y Ban Quý, Chủ tịch UBND thị trấn Ba Tơ, ông Lê Văn Khoa, Trưởng Công an huyện, bà Trần Thị Kim Tuyến, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, ông Trần Ngọc Quân, chuyên viên phòng Tài chính – kế hoạch huyện có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.

Lãnh đạo UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC năm 2017

                                                                                                                              Cao Đỉnh

 

 

 

 

 

 

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273