Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản VP HĐND&UBND
Thông tin chuyên đề
Tin hoạt động
VBPQ TW-Tỉnh
Văn bản pháp quy huyện
Văn học nghệ thuật
Tuyên truyền phổ biến pháp luật
LỊCH CÔNG TÁC
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2,959,119
Đang trực tuyến: 85
 
Tin hoạt động >> Xã hội - Y tế - Giáo dục
(Đăng lúc: 23/01/2015 04:56:50 PM)
8 nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa
Di tích quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi
Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Tơ có nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền như dệt thổ cẩm Làng Teng, xã Ba Thành, di tích quốc gia Trường Lũy, sản phẩm du lịch địa phương như: Rượu cần, mật ong rừng, tiêu Ba Lế…, trong số đó có một số làng nghề đã và đang có nguy cơ xuống cấp và mai một dần theo thời gian. Vì vậy, để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện, cần phải có những giải pháp sau:

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo

Tíếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường và nâng cao hiệu quả của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, nhằm giáo dục truyền thống và phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân

Chỉ đạo các địa phương xã, thị trấn thực hiện Luật Di sản văn hóa, các nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; thường tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn, nơi có di tích hiểu rõ ý nghĩa, giá trị các di tích lịch sử - văn hóa; làm cho người dân thấy được mình vừa là người bảo vệ vừa là người được hưởng lợi từ việc phát huy giá trị các di tích, từ đó có ý thức, trách nhiệm và những hành động thiết thực trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích.

2. Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức giá trị các di tích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn có trách nhiệm bảo vệ, không được xâm phạm đến di tích. Tuyên truyền sâu rộng Luật Di sản văn hóa, Quy chế quản lý và bảo vệ di tích quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi và công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa đến nhân dân trên địa bàn nơi có di tích.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch từ giá trị các di tích lịch sử - văn hóa có trên địa bàn các xã, thị trấn. Thông qua phát triển du lịch để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Đài Truyền thanh - Phát lại Truyền hình huyện xây dựng chuyên mục bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa phát trên Đài huyện và các đài truyền thanh xã, thị trấn.

3. Giải pháp về phối hợp các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội

Phối hợp với ngành chức năng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Ba Tơ. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh … triển khai nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di tích lịch sử - văn hóa. Gắn công tác thi đua với việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích tới từng các cán bộ, đảng viên, tới địa phương xã, thị trấn, khu dân cư nơi có di tích.

4. Giải pháp về công tác chăm sóc, bảo vệ

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai đến Hiệu trưởng các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở đăng ký với địa phương nơi có di tích, tổ chức cho các em học sinh tham gia phát dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh tại các điểm di tích đã được tôn tạo. Hàng năm tổ chức cho các em học sinh tham quan tìm hiểu ý nghĩa, giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa tại địa phương làm phong phú sinh động bài học trên lớp và giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương.

Huyện đoàn Ba Tơ triển khai đến các Đoàn thanh niên xã, thị trấn đăng ký đảm nhận chăm sóc, bảo vệ, trồng cây xanh tại điểm di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, coi đây là công trình thanh niên, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ trẻ. Các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử - văn hóa. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi xâm phạm đến di tích để sản xuất, trồng cây nguyên liệu, san ủi xây dựng công trình hoặc lấn chiếm làm nhà ở.

5. Giải pháp về kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước

Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò nhiệm vụ của Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa huyện Ba Tơ. Thành lập Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp xã, thị trấn và thực hiện phân cấp, tổ chức bàn giao các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cho các xã, thị trấn theo Quyết định số 28/2013/UBND, ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Tạo điều kiện để cán bộ văn hoá cơ sở tham gia các lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa do tỉnh, trung ương tổ chức. Cung cấp cho những tài liệu hướng dẫn về công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích để cán bộ văn hóa văn hóa cơ sở được tiếp cận, nghiên cứu vận dụng phù hợp với địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động thuyết minh hướng dẫn tại các điểm tham quan di tích bằng cách đào tạo, tuyển dụng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch và các thuyết minh viên tại các điểm di tích, đạt yêu cầu cao về trình độ, ngoại ngữ, cách giao tiếp ứng xử, biết cách tổ chức các sự kiện phục vụ khách tham quan du lịch.

6. Gải pháp về tôn tạo, tu bổ, sửa chữa

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trong việc xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy giá trị quần thể các di tích lịch sử - văn hóa liên quan đến cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ theo Thông báo số 281/TB-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Ba Tơ.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển du lịch huyện Ba Tơ giai đoạn 2014 - 2015, định hướng năm 2020, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã của địa phương và định hướng bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa có trên địa bàn các xã, thị trấn. Lồng ghép công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị trấn theo hướng bền vững, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Dành một phần nguồn vốn từ ngân sách huyện, nguồn vốn an toàn khu để tôn tạo, tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn các xã, thị trấn.

7. Giải pháp về xã hội hoá

Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để tìm nguồn vốn đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, tìm nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tôn tạo, tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa. Vận động các doanh nghiệp xây dựng công trình trên địa bàn, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ thực hiện công tác tôn tạo, tu bổ, sửa chữa các di tích lịch sử - văn hóa.

Huy động nguồn lực trong cộng đồng dân cư, nhất là nhân dân địa phương để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa. Có hình thức khen thưởng xứng đáng những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Nâng tầm tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, các lễ hội văn hóa truyền thống cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn trên địa bàn thành các sự kiện văn hóa du lịch để thu hút khách tham quan du lịch đến địa bàn.

8. Giải pháp hội nhập, giao lưu, giới thiệu văn hoá, con người Ba Tơ

Khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa đưa vào hoạt động du lịch là việc làm cần thiết. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang trở thành một xu hướng. Vì vậy, cần triển khai cho nhân dân những kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng. Chính quyền, người dân và doanh nghiệp khai thác du lịch cần liên kết với các hoạt động du lịch của tỉnh, liên kết với các công ty lữ hành du lịch trên địa bàn Quảng Ngãi; xây dựng các chương trình du lịch, tuyến du lịch cụ thể, phong phú đến các điểm di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn các xã, thị trấn. Khuyến khích việc duy trì phong tục, tập quán lành mạnh, tốt đẹp của dân tộc H’re, các lễ hội truyền thống, bài trừ hủ tục có hại đến đời sống văn hóa của nhân dân; duy trì và phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực, giá trị về trang phục truyền thống dân tộc, các tri thức dân gian; phục hồi và phát triển các nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu như: Dệt thổ cẩm Làng Teng, xã Ba Thành, các đồ dùng mây tre đan cùng các sản phẩm du lịch địa phương như: Rượu cần, mật ong rừng, hạt tiêu Ba Lế.

                                                                        Quang Tấn (VHTT Ba Tơ)

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273