Dịch vụ công trực tuyến
 • Giới thiệu dịch vụ công
 • Tra cứu hồ sơ
 • Danh sách dịch vụ công trực tuyến
 • Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên  |  Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2
 • Cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS (loại II).
 • Cấp lại bản chính giấy khai sinh
 • Cấp sổ và trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo
 • Cấp giấy chứng nhận người bị thương
 • Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp tuất đối với vợ (hoặc chồng) liệt sĩ tái giá

 • Dịch vụ công:  
  Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

  Dịch vụ công trực tuyến: 
  Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 

  Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với VN, bao gồm: 

  Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.
  Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ.
  Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.
  Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

  ® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
  Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
  Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
    Số Điện thoại:055-3863273