VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Văn bản chỉ đạo điều hành >> Báo cáo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 106/BC-UBND 21/3/2019 Tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững từ 2015 đến nay trên địa bàn huyện
2. 105/BC-UBND 21/3/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong quý I/2019 trên địa bàn huyện
3. 104/BC-UBND 19/3/2019 Công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, định canh khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Ba Tơ năm 2018
4. 102/BC-UBND 18/3/2019 Tình hình tổ chức cán bộ và hoạt động đối với công tác tư pháp trên địa bàn huyện Ba Tơ
5. 101/BC-UBND 18/3/2019 Tình hình cấp gạo học kỳ II năm học 2018-2019 theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2018-2019
6. 99/BC-UBND 15/3/2019 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019
7. 98/BC-UBND 15/3/2019 Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8. 100/BC-UBND 15/3/2019 Kết quả thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019
9. 95/BC-UBND 13/3/2019 Báo cáo vấn đề môi trường tại cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện
10. 94/BC-UBND 12/3/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo có nhân lực có tay nghề cao"
11. 93/BC-UBND 12/3/2019 Sơ kết 05 năm Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
12. 92/BC-UBND 8/3/2019 Tình hình thực hiện công tác tháng 02 năm 2019
13. 91/BC-UBND 8/3/2019 Trả lời ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, thanh thiếu nhi phục vụ buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bí thư Huyện uỷ
14. 90/BC-UBND 8/3/2019 Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM). Đầu ra 1: Nâng cấp đường giao thông liên xã Ba Tơ - Ba Lế
15. 89/BC-UBND 8/3/2019 Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
16. 87/BC-UBND 8/3/2019 Về việc thống kê công tác dân tộc
17. 88/BC-UBND 6/3/2019 Kết quả thực cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm năm 2018
18. 68/BC-UBND 6/3/2019 Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý I năm 2019
19. 67/BC-UBND 6/3/2019 Kết quả thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ trên địa bàn huyện Ba Tơ
20. 66/BC-UBND 6/3/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /80 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273