VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
121. 5/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X
122. 4/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về việc thông qua Đề án điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn
123. 1/CT-UBND 14/5/2014 Về việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức
124. 3824/UBND-NC 14/5/2014 Về việc phối hợp tuyên truyền, tham gia cuộc thi " Chung tay cải cách thủ tục hành chính"
125. 2178/QĐ-TTg 14/5/2014 Về việc phê duyệt chính sách tái định cư của dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên.
126. 27/2013/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Quy định chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực chất lượng cao và sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy đến công tác, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
127. 27/2012/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
128. 36/2010/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2011
129. 63/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ba Tơ
130. 21/TT-BTTTT 14/5/2014 Ngày 08/09/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư qui định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.
131. 8/2013/TT-TTCP 14/5/2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
132. 102/NĐ-CP 14/5/2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; thay thế Nghị định 88
133. 52/2011/NĐ-CP 14/5/2014 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
134. 78/CP 14/5/2014 VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
135. 22/QH13 14/5/2014 Luật Đấu Thầu
136. 33 14/5/2014 Luật Cán bộ Công chức
137. 02/CTr-UBND 16/01/2014 16/1/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (Tuần 04, từ ngày 19/01/2014 đến ngày 23/01/2015)
138. 01/CTr-UBND 09/01/2014 9/1/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (Tuần 03, từ ngày 12/01/2014 đến ngày 16/01/2015)
   1    2    3    4    5    6    7   /7 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273