VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
101. 220/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ba Tơ
102. 1725/UBND-NC 14/5/2014 V/c tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh
103. 827/UBND 14/5/2014 V/c kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP
104. 03/KH-UBND 14/5/2014 Đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, người có uy tín và các đơn vị trong và ngoài huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
105. 2/2011/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc ban hành Quy định mức tính thuế nhà đất trên địa bàn Thị trấn Ba Tơ
106. 4/2011/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Ba Tơ
107. 5/2011/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016
108. 855/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
109. 1293/QĐ-UBND 14/5/2014 Về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Ba Tơ giai đoạn từ năm 2012 -2015 và định hướng đến năm 2020
110. 1294/QĐ-UBND 14/5/2014 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 26/10/2011 của Huyện ủy Ba Tơ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát tr
111. 13/2012/NQ-HĐND 14/5/2014 Về việc phân bổ vốn đấu tư xây dựng cơ bản Ngân sách huyện năm 2013
112. 12/2012/NQ-HĐND 14/5/2014 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
113. 10/2012/NQ-HĐND 14/5/2014 Về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2013
114. 3/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2012
115. 2/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013
116. 1/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa X
117. 9/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Ba Tơ.
118. 8/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
119. 7/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2014
120. 6/2013/NQ-HĐND 14/5/2014 Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2014
   1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273