VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 66/CTr-UBND 31/12/2014 31/12/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (Tuần 02, từ ngày 05/01/2014 đến ngày 09/01/2015)
2. 268/TB-UBND 27/12/2014 27/12/2014 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 12/12/2014
3. 267/TB-UBND 27/12/2014 27/12/2014 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Huỳnh Thương, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp dân định kỳ ngày 12/12/2014
4. 07/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
5. 06/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2011-2016
6. 05/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân huyện khóa X
7. 05/2014/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về dự toán và phân bổ ngân sách huyện năm 2015
8. 04/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X
9. 04/2014/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
10. 03/2014/NQ-HĐND 27/12/2014 27/12/2014 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách huyện năm 2015
11. 65/CTr-UBND 26/12/2014 26/12/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (Tuần 01, từ ngày 29/12/2014 đến ngày 02/01/2015)
12. 05/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 25/12/2014 Ban hành Quy định việc tiếp công dân tại Phòng tiếp dân huyện. Việc tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh; tranh chấp đất đai gửi đến Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tơ
13. 64/CTr-UBND 19/12/2014 19/12/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (Tuần 52, từ ngày 22/12/2014 đến ngày 27/12/2014)
14. 03/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 19/12/2014 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ
15. 3166/UBND 17/12/2014 17/12/2014 CÔNG VĂN Về việc dừng đóng BHXH bắt buộc đối với những người HĐLĐ tại UBND các xã, thị trấn
16. 1595/QĐ-UBND 17/12/2014 17/12/2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình công tác năm 2015
17. 63/CTr-UBND 12/12/2014 12/12/2014 Chương trình công tác của lãnh đạo UBND huyện (Tuần 51, từ ngày 15/12/2014 đến ngày 21/12/2014)
18. 428/GM-UBND 12/12/2014 12/12/2014 GIẤY MỜI UBND huyện Ba Tơ phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình chung tay vì cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ giao nhận bò cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn
19. 1554/QĐ-UBND 12/12/2014 12/12/2014 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam năm 2015 trên địa bàn huyện Ba Tơ
20. 450/BC-UBND 09/12/2014 9/12/2014 Về việc kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các ban của HĐND huyện năm 2014
  1    2    3    4    5    6    7     /7 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273