VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>   Thông báo-Báo cáo >> Thông báo
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 999/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Len để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
2. 998/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của bà Phạm Thị Don để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
3. 997/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Đếp để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
4. 996/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Nhéo để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
5. 995/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Dưng để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
6. 994/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của bà Phạm Thi Gòn để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
7. 993/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Gâm để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
8. 992/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Trác để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
9. 991/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Khốt để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
10. 990/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Bi để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
11. 989/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của UBND xã Ba Tô để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
12. 988/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Cư để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
13. 987/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Rêu để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
14. 986/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Kế để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
15. 985/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Trâm để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
16. 984/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Khuôn để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
17. 983/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Thị Reo để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
18. 982/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Đầng để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
19. 981/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Reo để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
20. 980/TB-UBND 3/10/2017 Về việc thu hồi đất của ông Phạm Văn Đò để xây dựng công trình cấp điện xã Ba Tô, huyện Ba Tơ thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /86 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273